بخش بافندگی کارخانه شاد و نمونه (کاظمی)

در این ویدئو مهندس احمد کاظمی مدیرعامل شرکت، توضیحاتی در خصوص قسمت بافندگی کارخانه ارائه مینماید. گروه صنعتی تولیدی شاد و نمونه (شادتکس)