بافندگی

پارچه گردباف چیست ؟ رشته های مختلف بافندگی شامل تخت باف و گردباف می باشند.پارچه های بافته شده باروش تخت باف دارای تار و پود هستند اما پارچه های بافته شده باروش گردباف فقط پود دارند، البته پارچه های گردباف…