دستگاه M-SH 750 Fume Purifier تصفیه دود جوشکاری و لحیم کاری (ثابت و متحرک)

این مدل دستگاه تصفیه شرکت که بصورت حرفه ای برای تصفیه و فیلترازسیون هوا طراحی گردیده است که نیازی به جایگزینی فیلتر نیز ندارد. دستگاه مذکور از سیستم فیلترازسیون سه مرحله ای و تصفیه استفاده می نماید. در ابتدا صفحه…