دستگاه M-SH 760 Fume Purifier تصفیه دود جوشکاری و لحیم کاری (ثابت و متحرک)

جلوگیری از انتشار ذرات آلوده کننده خشک در هوا در مبداء این دستگاه به منظور جمع آوری و تصفیه دود بوده و به از بین بردن دود،غبار، ذرات پودری و دیگر آلاینده های خشک موجود در پروسه قبل از اینکه…

دستگاه M-SH 750 Fume Purifier تصفیه دود جوشکاری و لحیم کاری (ثابت و متحرک)

این مدل دستگاه تصفیه شرکت که بصورت حرفه ای برای تصفیه و فیلترازسیون هوا طراحی گردیده است که نیازی به جایگزینی فیلتر نیز ندارد. دستگاه مذکور از سیستم فیلترازسیون سه مرحله ای و تصفیه استفاده می نماید. در ابتدا صفحه…