آلاینده های ناشی از طبخ و دستگاه های تصفیه دود

آلودگی هوای ایجاد شده, توسط محیط های طبخ (آشپزخانه ها) انتشار ذرات و آلاینده های خروجی از آشپزخانه ها ، حاوی ترکیبات خطرناکی نظیر ذرات معلق، مونوکسید کربن، هیدروکربنهای حلقوی، فلزات سنگین و … می باشد. (آلودگی هوا یعنی وجود…