تصفیه دود ناشی از طبخ

در قـرن 21 در حالـی کـه مـا از آسـودگی و آسایشـی کـه تکنولـوژی بـرای مـا ایجـاد نمـوده لـذت مـی بریـم، درعیـن حـال باعـث آلودگـی جـدی کـره خاکـی شــده‌ایــم. حفــظ و نگهــداری محیــط زیســت و توجــه بــه محیــط زندگــی یــک چالــش…