انواع تقسیم بندی الیاف نساجی و واحد اندازه گیری

الیاف نساجی از لحاظ ساختار به دو دسته تقسیم می شوند ۱- الیاف کوتاه staple fibers۲- الیاف فیلامنتی filament fibers اندازه گیری ظرافت لیف بر اساس سیستم مستقیم:دنیر :den وزن ۹۰۰۰ متر از لیف بر حسب گرم تکس :texوزن ۱۰۰۰…

اطلاعات و جداول کاربردی مهندسی نساجی

الیاف پلی استر اطلاعات و جداول کاربردی مهندسی نساجی الیاف اکریلیک اطلاعات و جداول کاربردی مهندسی نساجی خواص، شناسایی و کاربرد الیاف نایلون اطلاعات و جداول کاربردی مهندسی نساجی خواص، شناسایی و کاربرد الیاف استات خواص، شناسایی و کاربرد الیاف…

رنگرزی و تکمیل پارچه های گردباف

فرآیند رنگرزی و تکمیل پارچه های گردباف چگونه است؟ پارچه های بغل بسته گردباف پس از خروج از خط تولید، وارد مرحله رنگرزی می شوند. یک خط رنگرزی ایده آل جهت پارچه های پنبه ای گردباف، شامل مراحل پرزسوزی، مرسریزاسیون،…