کانال تلگرام شادتکس

ShadTex

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

           امام موسی کاظم (ع) :   1                                                                

      

                              انّ الحرام لایُمنی و ان نُمِیَ لایُبارَکُ فیهِ                                                                                                                                 مال حرام افزون نمی گردد و اگر هم افزون گردد برکت نمی یابد.

                                                                                                        الکافی،ج5، 125

                                                                                                                                                        


 

                                         مزایا و برتری های سیستم های تصفیه دود (ESP) ارائه شده با دیگر سیستم های مشابه


 •  1.      اســتفاده از صفحــات الکتریکــی مــوازی کــه در مقایســهبــا مــدل هــای مشــابه دارای بازدهــی بســیار بیشــتر و تــوان بالاتــر در عبــور جریــان هــوا مــی باشــد

  2.      دارای سیســتم حفاظتــی در مقابــل آتــش ســوزی و اطفــاءحریــق اتوماتیــک

  3.      منبع تغذیه با بازدهی بسیار بالا و مصرف بسیار کم برق

  4.      شستشو و نگهداری ساده در مقایسه با مدلهای مشابه موجود در بازار ایران

  5.      کنتــرل هوشــمند (طراحــی شــده بــرای سیســتم هــای تصفیــه مــورد اســتفاده در نســاجی و چــرم
  مصنوعــی(

  6.       کیفیت بالا ساخت و عدم وجود درز در نتیجه استفاده از تکنولوژی جوش بدون درز

  7.       بازدهی بالا با صرفه اقتصادی در کنار هوای پاک

  8.      حفاظت محیط زیست و بدون ایجاد آلودگی ثانویه ناشی از کارکرد دستگاه

  9.       بازیافت روغن ناشی از عملکرد سیستم الکترواستاتیک

  10.  ایجـاد خروجـی حـدود 6000لیتـر در سـاعت آب داغ 60-50درجـه مناسـب بـرای مصـرف در رنگرزی وسیسـتم گرمایشـی (درصـورت عدم اسـتفاده ازکولینـگ تاور(

  11. مصرف فوق العاده کم برق تا حدود یک ششم مصرف مدل های مشابه موجود در بازار

  12.  طول عمر بالای سل ها و ترانس ها

  13. گارانتی بدون قید و شرط و پشتیبانی 24ساعته و بدون وقفه در سراسر ایران

  14.  تامین قطعات در اسرع وقت

  15. شرایط متنوع فروش و تحویل در ایران

  16. موارد نصب متعدد و رضایت کامل مشتریان

                                         مقایسه مزایا و معایب سلول های تصفیه دود لانه زنبوری و صفحات موازی